TOIMINTASUUNNITELMA

Hankeen keskeisin tavoite on koronakriisin (COVID-19) jälkeinen tulevaisuuden jälleenrakennus – taloudellisen toimeentulon ja yritysten elinvoimaisuuden varmistaminen sekä työpaikkojen turvaaminen pienyrityksissä.

Hankkeemme kannustaa ja rohkaisee pienyrittäjiä kasvuun, kehittämään oman liiketoimintansa kannattavuutta sekä kasvun mahdollistamaan työllistämiseen. 2020-luvun tulevaisuudessa kasvuhakuisuus on mukana pysymisen elinehto.

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Junan kyytiin on mahdollista hypätä nyt kun se ajaa hitaammin COVID-19 raiteella, mutta luotijunan kyytiin hyppääminen ”lennosta” ei enää onnistukaan.

Pyrimme hankkeessa

  1. tunnistamaan yrittäjien nykyisen osaamisen ja luomaan niistä uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden liiketoiminnaksi.
  2. tukemaan pienyrittäjien henkistä hyvinvointia luomalla tulevaisuudenuskoa vertaiskehittämisen keinoin.
  3. tunnistamaan jokaiselle pienyrittäjälle henkilökohtaisen selviytymissuunnitelman koronakriisin jälkeiseen jälleenrakennukseen.
  4. tarjoamaan yrittäjien tarvitsemaa käytännön tukea ja koulutusta hankkeen alussa tunnistettuihin aihealueisiin, mm.digitaalisuuden alueilla.
  5. tunnistamaan ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä digitaalisesti että sosiaalisesti pienyrittäjiäparemmin toisiinsa verkottaen. Yhteistyössä pienyrittäjien verkostot ja alustatalouden mahdollisuudet muodostavat varmasti uusia liiketoimintamalleja.
  6. kannustamaan yrittäjiä jatkuvaan kehittämiseen, virallisten tukimuotojen hyödyntämiseen ja rohkeisiin kokeiluihin, esim. uusasiakashankinnassa ja uusien palvelukonseptien kehittelyssä.

Vaihe 1#: Nykytila-analyysivaihe (09-10/2020)

Hankkeeseen osallistuvat yrittäjät ja yritykset ottavat oman nykytilanteensa haltuun hankkeelle laadittavan digitaalisen Yrittäjän taidot -itsearviointityövälineen. Itsearviointi kartoittaa yrityksen kovat faktat ja suurimmat haasteet. Nykytila-arvioinnin jälkeen yrittäjällä on mahdollisuus saada henkilökohtaista sparrausta oman tulevaisuutensa vaihtoehtoihin. Henkilökohtainen sparraus toteutetaan etäyhteyksin.

Vaihe 2#: Systemaattisten kehittämissuunnitelmien laadinta (09-10/2020)

Hankkeen toinen vaihe muotoutuu yhdessä yrittäjien muodostamissa vertaisryhmissä asiantuntevan facilitaattorin opastuksella. Oman osaamisen uudelleen tunnistaminen tapahtuu vaikkapa ”Osaaminen esiin” – digitaalisissa työpajoissa, joissa tunnistetaan yrittäjän nykyisen osaamisen ydinteemat ja kehitetään yhdessä uusia avauksia ydinosaamista kirkastamalla. Hieman ”Hackathon” tyyliin.

Tämän vaiheen päätyttyä jokaisella yrittäjällä on käsissään kaksi toisiinsa kietoutunutta suunnitelmaa: oma henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma ja yrityksen kehittämissuunnitelma.

Vaihe 3#: Tietojen ja taitojen kehittämisvaihe (11/2020-02/2021)

Vaiheissa 2# ja 3# tunnistetuista osaamisen kehittämistarpeista luodaan ja suunnitellaan modulaarisia koulutuskokonaisuuksia jäsenyritysten käytännön taitojen kehittämiseksi. Yrittäjä kyllä yleensä tietää MITÄ kannattaisi tehdä?, mutta asiat eivät mene käytäntöön siksi että MITEN? vaiheessa törmätään johonkin käytännön ongelmaan. Tässä hankkeessa teemme töitä ”nyrkit savessa” ja taklaamme esiin nousevat ongelmat lennossa ja välittömästi vertaisoppimista hyödyntäen.

Tarvittavaa ohjausta tullaan järjestämään iteratiivisesti ja ketterästi koko hankkeen ajan.

Keskeisiksi teemoiksi on tunnistettu Yrittäjän taidot:

  • Markkinointitaidot
  • Myyntitaidot
  • Kannattava liiketoiminta
  • Uudistumiskyky ja Digiosaaminen

Vaiheita 1#-3# voidaan toteuttaa rinnakkain aina kun uusia yrityksiä lähtee mukaan.

Vaihe 4#: Arviointi

Hankkeen viimeisenä vaiheena tullaan toteuttamaan loppuarviointi samaa digitaalista itsearviointityövälinettä käyttäen. Näin voimme mitata positiivisen muutoksen lähtötilanteen ja päätöstilanteen välillä sekä arvioida vaikuttavuutta.

Hankkeen onnistumisen mittarit ja tulokset

Hankkeemme on onnistunut, kun

a) yrittäjien nykyinen osaaminen on kasvanut ja uudistunut, osa on ehkä luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

b) pienyrittäjien henkinen hyvinvointi ja tulevaisuudenusko (oma jaksaminen ja itsensä johtaminen) on palautunut niin, että nykyiset yrittäjät ja yritykset jatkavat toimintaansa, työllistävät vähintään samalla tavalla kuin ennen 13.3.2020 ja ovat kiinnostuneita kasvusta.

c) jokaisella pienyrittäjällä on henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (jatkuva oppiminen) myös tulevaisuudessa.

d) yrittäjien tarvitsema käytännön tuki ja koulutus, ketterät kokeilut ja palvelumuotoilun mahdollisuudet ovat auttaneet ja mahdollistaneet
kohdat a)-c).

Keskipitkän aikavälin vaikutukset ja tulokset:
e) talousalueellemme on syntynyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia joko digitaalisesti (alustatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen) tai sosiaalisesti pienyrittäjiä paremmin toisiinsa verkottaen. Yhteistyössä pienyrittäjien verkostot muodostavat uutta liiketoimintaa lisäten paikkakunnan elinvoimaa.

Hankkeen myötä kasvuhakuiset yrittäjät osaavat käyttää paremmin myös jatkossa ELY-keskusten ja Business Finlandin tarjoamia palveluja. Lisäksi tunnistamme laajasta asiantuntijajoukosta juuri naisyrittäjien tarpeisiin sopivat monialaiset osaajat.


Kysyttävää?

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja hankkeesta!

Keski-Savon Yrittäjänaiset ry (0173443-6)

Yhdistyksen puheenjohtaja
Eliisa Moilanen

Puh. 050 518 1865
keskisavo@yrittajanaiset.fi

keskisavonyrittajanaiset.fi