Uudistumiskyky ja digiosaaminen

Tutkimusten mukaan suomalaisten yritysten kolme suurinta kasvun estettä ovat rahoituksen puute, haastava kilpailuympäristö ja asiantuntevien työntekijöiden löytäminen. Yleensä mikroyritysten kohdalla suurin kasvun este on yrittäjä itse, tarkemmin ottaen yrittäjän ajanpuute.

Ajanpuute johtuu useimmiten rahan ja käytettävien resurssien puutteesta. Kasvu lähtee useimmiten yrittäjän korvien välistä. Minun mielestäni jokainen yritys on kasvuyritys. Jos yrittäjä näin itse kokee. Jos yrittäjä on kasvuhaluinen ja kasvuhakuinen, on hänen yrityksensä kasvuyritys, oli sitten kyseessä yksinyrittäjä tai suuremman yrityksen yrittäjä.

Oma ajattelutapa ja sen mukainen toiminta on kasvun keskiössä. Mistä liikkeelle? Niin perinteiseltä, kuin se kuulostaakin, on ensimmäinen asia pysähtyä ja miettiä sitä, mikä yrityksen ja yrittäjän nykytilanne on. Mitä yrittäjä/yritys on tähän mennessä tehnyt ja mitä tavoitellaan. Ilman tavoitteita on vaikeaa saavuttaa mitään.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä kaikille osallistujille on laatia Business Model Canvas omasta yrityksestä, esim. Onnistuyrittäjänä.fi sivuston avulla. Kouluttajalla on myös olemassa valmiita lomakkeistoja ohjeineen, mutta sähköisen työkalun hyödyntäminen tukee osallistujien digitaitojen kehittymistä.

Business Model Canvasin täyttämisessä yrittäjä voi todennäköisesti hyödyntää hankkeen henkilöstön kanssa laatimaansa alkukartoitusta, jolloin kartoitus ja sen pohjalta syntyvä kehittämissuunnitelma integroituvat koulutussisältöön ja toimivat myös mentoroinnin pohjana ja tukena.

Varsinaisessa koulutusosiossa perehdytään strategiseen ajattelutapaan ja harjoitellaan pitkäjänteistä, suunnitelmallista toimintatapaa. Strategista ajattelua johtaa kysymys miksi? Jotta voi vastata kysymykseen miksi, pitää tuntea taustat ja syyt.

Kukin meistä on oma yksilönsä, jonka toimintaa ohjaavat erilaiset motiivit ja tarpeet. Oy Minä Ab osiossa tutkitaan henkilöön, yrittäjään ja yrittämiseen, liittyviä motiiveja, motivaatiota ja arvoja. Koulutusosioon liittyvä ryhmätehtävä on vertaisarviointi – ryhmissä arvioidaan yhdessä kunkin osallistujan Business Model Canvas, liikeidea – SWOT analyysin avulla.

Tulokset käydään läpi keskustellen ja niistä poimitaan osallistujille vähintään yksi vahvuus ja mahdollisuus, jota vahvistaa sekä yksi heikkous ja uhka, jotka muuttaa vahvuudeksi ja mahdollisuudeksi.

Näihin kokonaisuuksiin palataan viimeistään mietittäessä uudistumista. Tässä vaiheessa kyseeseen tulevat yrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittäminen ja strategian
tarkastelu. Ennakkotehtävänä laaditaan yritykselle tulevaisuuden suunnitelma toimenpiteineen ja aikatauluineen. Kouluttaja toimittaa etukäteen tehtävän valmiine lomakkeineen osallistujille.

Koulutuksen sisältö

Varsinaisessa koulutuksessa osallistujien suunnitelmia käytetään esimerkkinä ja tutkitaan vaihtoehdot, kuinka suunnitelman mukaiset resurssit ja muut investoinnit toteutetaan ja rahoitetaan. Tutustutaan esimerkin avulla kasvun mahdollistaviin instrumentteihin ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Teknologian hyödyntäminen käydään läpi käytännön esimerkein. Tulevaisuudessa pärjäävät yritykset, jotka hyödyntävät teknologiaa ja sähköistä maailmaa. Kotisivut ja sähköposti eivät enää ole riittäviä työkaluja. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin ja yrityksiin, sillä me kuluttajina olemme tottuneet jo siihen, että myös fyysisten ja paikoillaan tuotettavien palvelujen palvelupolku alkaa, toimii ja jatkuu verkossa. Esimerkiksi sähköiset ajanvarausjärjestelmät, palvelujen ostaminen, palautteen antaminen jne.

Toiminnan tehostamisen lisäksi liiketoiminnan digitalisointiin kuuluvat myös uudet liiketoimintamallit sekä liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen. Esimerkki liiketoimintamallin muutoksesta on kertahinnoitellun palvelun muuttaminen kuukausi- tai vuosihinnoitelluksi. Perinteisen liiketoiminnan muokkaaminen nykypäivään tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin jokaiselle yritykselle, jolloin heidän täytyy uudistaa toimintaansa vastaamaan digitalisaation vaatimuksia.

Aihealueita

 • yritystoiminnan kokonaisuus ja osa-alueet: käydään läpi, miten yritystoiminnan eri osa-alueet liittyvät toisiinsa yrityskokonaisuuden toiminnan kokonaisuudessa ja tuloksen muodostumisessa.
 • business model canvas
 • digitalisaatio ja sen vaikutus tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kasvuun
 • uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja edelleen kehittäminen
 • tuotteen tai palvelun asiakaslähtöinen kehittäminen
 • kilpailijoista erottautuminen, asiakkaan ostomotiivit
 • kokonaisuudet ja niiden paketointi
 • kaupan esteiden ennakointi ja poistaminen
 • tuottavuus ja tehokkuus yrityksen kilpailuetuina ja niiden kehittäminen
 • prosessien tunnistaminen, kuvaaminen, analysointi, kehittäminen
 • toimintolaskenta

Tämä aihealue vaatinee useita tapaamiskertoja sekä itsenäistä työtä osallistujalta useita tunteja.


Ota yhteyttä!

Petra Ryymin • Business Savo Oy (2927867-1)
LinkedIn | Facebook
https://businesssavo.fi

Puh. 045 168 1030
petra@businesssavo.fi